MENÜ
Your Cart

Kedves Ügyfeleink!
1 napon belül kiszállítjuk a hétköznap 15:00 óráig online leadott rendeléseket!
Üzletünk újra a megszokott időben tart nyitva, H-Cs: 8:00-17:00, P: 8:00-15:00 óráig.

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek:

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Nextcomputer IT Solutions Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) valamennyi, a nextcomp.hu honlapon megvásárolható árucikkére érvényesek. A Honlap (webáruház) használatával, illetve a regisztrációval Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Fogyasztó) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.


1.     FOGALMAK:

Adásvételi Szerződés: a Szolgáltató és a Fogyasztó között, a Fogyasztó által a Szolgáltató Honlapján elérhető, erre a célra kialakított online felületen leadott Megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával létrejött szerződés.

ÁSZF: általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója (Szolgáltató) több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél (Fogyasztó) közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a Felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

Csomagküldő Kereskedelem: az a kereskedelmi tevékenység, amelynek során a Szolgáltató a Termék jellemzőit és árát feltüntető, ezáltal a Fogyasztó számára a Termék megvételére vonatkozó ügyleti döntés meghozatalát lehetővé tevő Kereskedelmi Kommunikációt bocsátja a Fogyasztó rendelkezésére, és az ilyen Kereskedelmi Kommunikáció alapján megrendelt Terméket szállítja (szállíttatja) a megjelölt címre.

Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatás: olyan Információs Társadalommal Összefüggő Szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, szolgáltatás üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele.

Elektronikus Út: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást, illetőleg -továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása.

Érintett: bármely meghatározott, Személyes Adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Felek: eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltató és a Fogyasztó együttesen.

Fogyasztó: a 2013. évi V. törvény (Ptk.) értelmében a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Forgalmazás: Kereskedelmi Tevékenység keretében valamely Termék értékesítése, fogyasztás vagy használat, illetve igénybevétel céljára ellenérték fejében történő rendelkezésre bocsátása.

Gyártó: az a természetes vagy jogi személy, aki a Terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye alatt Terméket terveztet, vagy gyártat, vagy aki a Terméket forgalmazza. 

Harmadik Személy: adatvédelmi szempontból olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval.

Honlap: A Szolgáltató által a nextcomp.hu domain cím alatt üzemeltetett internetes oldal. Honlap Felhasználási Feltételek: az ÁSZF 9. fejezetében meghatározott feltételek, melyeket a Fogyasztó a Honlap használatával elfogad.

Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó Személyes Adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Információs Társadalommal Összefüggő Szolgáltatás: Elektronikus Úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott Szolgáltatás, amelyhez a Fogyasztó egyedileg fér hozzá.

Internetes Áruház: a Szolgáltató által üzemeltetett internetes áruház, melyen keresztül a Szolgáltató a Fogyasztók részére is Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatást nyújt.

Kereskedelmi Kommunikáció: a Szolgáltató önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével közvetlenül összefüggésben történő információközlés, függetlenül annak megjelenési módjától, eszközétől.

Kereskedelmi Tevékenység: kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenység.

Készpénzfizetés: a Termék vásárlásával egyidejűleg a számla kiegyenlítése a Fogyasztó által készpénz átadásával megtörténik a Szolgáltató székhelyén vagy a Termék Fogyasztó részére történő kiszállítása esetén a Fogyasztó által megjelölt szállítási címen.

Kiskereskedelmi Tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében Termékek forgalmazása, és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére.

Megrendelés: a Fogyasztó által a Termék(ek) megvásárlása, illetve Szolgáltatás(ok) igénybevétele céljából a Szolgáltató Honlapján elérhető, erre a célra kialakított online felületen leadott megrendelés. 

Nagykereskedelmi Tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében Termékek átalakítás (feldolgozás) nélküli tovább forgalmazása és az ezzel közvetlenül összefüggő raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása kereskedő, feldolgozó részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is.

Személyes Adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés.

Szoftver: a Microsoft Corporation által forgalmazott, valamint egyéb vírusírtó és adatbiztonsági szellemi termékek, amik a Termék elválaszthatatlan részét képező szoftverek, melyek bizonyos, a Szolgáltató által meghatározott Termékekre történő telepítésére a Szolgáltató jogosult.

Szolgáltatás: a Honlapon elérhető árak, információk és egyéb szolgáltatások igénybevétele.

Szolgáltató: Információs Társadalommal Összefüggő Szolgáltatást nyújtó, Nagy – és Kiskereskedelmi Tevékenységet folytató jogi személy.

Termék: a Szolgáltató által forgalmazott minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt.

Utánvéttel Fizetés: kiszállítás esetén a Termékről kiállított számla kiegyenlítése a megrendelés átvételének időpontjában történik meg készpénzfizetéssel a futárszolgálattól kapott készpénzbevételi bizonylat ellenében.

Üzleti Titok: a Ptk. szerint a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult (Szolgáltató) jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

 

2.     ÁLTALÁNOS ADATOK

 

Szolgáltató adatai:

Társaság neve: Nextcomputer IT Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei út 95.

Cégjegyzékszám: 01-09-999883

Adószám: 24285218-2-41

Bankszámlaszám: 10918001-00000111-73570010

Fő tevékenységi kör: 4651'08 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme

 

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Cím: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.

Telefonszám: +36 (1) 920-1860

Fax: +36 (1) 920-1860

Email cím: shop@nextcomp.hu

Internetes honlap: nextcomp.hu

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök: 08:00-17:00, péntek: 08:00-15:00, szombat-vasárnap: zárva

 

Felügyeleti szervek elérhetőségei:

 

Budapest Főváros III. kerület Jegyző

Cím: 1033 Budapest, Fő tér 3.

Telefon: + 36 1 437 85 85

Email: jegyzo@obuda.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Ügyfélfogadási idő: csütörtök: 09.00 – 15.00

Telefon: 06 (1) 488 21 31

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

 

Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH)

III. Kerületi Kormányhivatal - Hatósági Osztály

Cím: 1033 Budapest, Harrer Pál u. 9-11.

Postacím: 1033 Budapest, Harrer Pál u. 9-11.

Telefonszám: +36-1-896-3497

E-mail: hatosag@03kh.bfkh.gov.hu

 

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) elérhetősége:

A Szolgáltató székhelyén és internetes honlapján

 

3.     TÁRGYI HATÁLY

 

3.1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató által a nextcomp.hu domain alatt található Internetes Áruházon keresztül a Fogyasztók részére nyújtott Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatások kapcsán a Felek jogait és kötelezettségeit szabályozza.

 

3.2. Jelen ÁSZF kizárólag a Szolgáltató által folytatott Kiskereskedelmi Tevékenységre terjed ki, a Szolgáltató Nagykereskedelmi Tevékenységét külön ÁSZF szabályozza.

 

3.3. Amennyiben a Termék átvételére a Szolgáltató székhelyén (telephelyén) kerül sor (helyszíni vásárlás), jelen ÁSZF rendelkezései megfelelően irányadók.

 

3.4. A jelen ÁSZF rendelkezései a Felek között létrejövő minden jogügylet szerződési feltételeivé válnak, melyek a Szolgáltató által működtetett Internetes Áruházon keresztül, vagy a Szolgáltató székhelyén (telephelyén) kerülnek lebonyolításra, függetlenül attól, hogy a jogügyletek teljesítésére Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által kerül sor.

3.5. A Fogyasztó az Internetes Áruházon keresztül történő megrendelés Szolgáltató részére történő megküldésével kötelezettséget vállal arra, hogy az ÁSZF-ben szabályozottakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

 

3.6. Amennyiben a Felek között olyan írásos megállapodás jön létre, mely a Felek viszonyát a jelen ÁSZF valamely rendelkezésétől eltérően szabályozza, a fenti megállapodás által nem rendezett kérdésekben a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók.

 

3.7. Jelen ÁSZF rendelkezései abban az esetben is irányadóak, amennyiben a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását az ÁSZF-ben meghatározott feltételektől eltérő feltételek ismeretében is megkezdi a Fogyasztó részére.

 

3.8. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit a Fogyasztónak küldött előzetes értesítés megküldése nélkül egyoldalúan módosítsa.

 

3.9. A Szolgáltató által meghatározott bizonyos Termékekre a Szolgáltató által feltelepített, a Microsoft Corporation által forgalmazott, valamint egyéb vírusírtó és adatbiztonsági Szoftverek a Termék elválaszthatatlan részét képezik. A Szoftverre vonatkozó szerződési feltételek, illetve a Szoftver használatára vonatkozó előírások külön dokumentumban kerülnek rögzítésre.

 

 

4. SZERZŐDŐ FELEK

 

4.1. A Szolgáltató használt informatikai eszközök (Termékek) értékesítésével foglalkozó Internetes Áruház üzemeltetésén keresztül Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatást nyújt.

 

4.2. A Szolgáltató által nyújtott Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatást Fogyasztó veheti igénybe.

 

4.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Fogyasztókról – indokolt esetben, a megrendelés teljesítése érdekében - további adatszolgáltatást igényeljen.

  

5. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS

 

5.1. A Fogyasztó megrendelését a Szolgáltató honlapján elérhető, erre a célra kialakított online felületen adhatja le. A megrendeléshez regisztráció nem szükséges. A Fogyasztó az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja.

 

A megrendelés menete:

 

1. Amennyiben a Fogyasztó az online felületen leadott Megrendelést az ott kért adatok megadásával véglegesíti, és a "Rendelés megerősítése" gombra rákattint, akkor megrendelést ad le, mely a Fogyasztó részéről ajánlatnak minősül. A Megrendelés véglegesítésével a Fogyasztó kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Szolgáltató a Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével a Fogyasztó vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.

 

2. A beérkező megrendelésre automatikusan generált válaszüzenet érkezik a Fogyasztó részére, amely nem minősül a Megrendelés visszaigazolásának.

 

3. A Szolgáltató és a Fogyasztó között az Adásvételi Szerződés a Megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. Amennyiben a visszaigazolás a Megrendelés elküldésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül nem érkezik meg a Fogyasztó részére, ez esetben az ajánlati kötöttség megszűnik.

 

5.2. A szerződéskötés nyelve a magyar nyelv.

 

5.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül a forgalmazott Termékek árait megváltoztassa; az így kalkulált új árat a Szolgáltató szabadon, a piaci viszonyok, továbbá az esetleges jogszabályváltozásoknak megfelelően alakítja ki. Az árváltoztatás a Szolgáltató Honlapjáról elérhető online árlista módosításával lép hatályba. Az árváltoztatás kizárólag a módosított árlista Honlapon történő közzétételét követő Megrendeléseket érinti.

 

5.4. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezése alapján a Fogyasztót megilleti az indoklás nélküli elállás joga.

 

a) A Fogyasztó indokolás nélküli elállási jogát a

(i) Terméknek,

(ii) több Termék adásvételekor, ha az egyes Termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Terméknek,

(iii) több tételből vagy darabból álló Termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

(iv) ha a Terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a Terméket kiszállító személytől eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 30 (harminc) napon belül gyakorolhatja.

 

b) A Fogyasztó elállási jogát az Adásvételi Szerződés megkötésének napja és a Termék átvételének napja között is gyakorolhatja.

 

5.5. A fogyasztó indoklás nélküli elállási jogát

 

a) jelen ÁSZF mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy

 

b) az erre vonatkozó egyértelmű - a Szolgáltató felé a 2. pontban jelölt elérhetőségek valamelyikére (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) eljuttatott -nyilatkozat útján gyakorolhatja.

 

5.6. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog számítógépes szoftver példányának adásvétele esetén, ha a Termék csomagolását az átadást követően a Fogyasztó felbontotta.

 

5.7. Ha a Fogyasztó az elállásra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően az Adásvételi Szerződéstől eláll, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül, a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon - haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül - visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget. A Szolgáltató a visszatérítésre a Fogyasztó által igénybe vett fizetési módtól eltérő más fizetési módot is választhat, azonban ehhez a Fogyasztó kifejezett beleegyezése szükséges. A Szolgáltató visszatarthatja a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget, amíg a Fogyasztó a Terméket vissza nem szolgáltatja a Szolgáltató részére vagy a Fogyasztó nem igazolja kétséget kizáróan a Termék visszaküldését a Szolgáltató részére.

 

5.8. Ha a Fogyasztó az Adásvételi Szerződéstől az előírt határidőn belül eláll, köteles a Terméket a Szolgáltató részére haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni. A Termék visszaküldése abban az esetben minősül határidőben teljesítettnek, ha azt a Fogyasztó a visszaküldésre nyitva álló határidő lejárta előtt megküldi. A Fogyasztó köteles viselni a Termék visszaküldésének közvetlen költségeit.

 

5.9. Szolgáltató– a készlettől függően – jogosult indokolás nélkül megtagadni a Megrendelés teljesítését vagy az abban szereplő Termékek mennyiségétől kevesebbet visszaigazolni. Erről a Fogyasztót telefon vagy e-mail útján értesíti, és helyettesítő terméket ajánl. Ilyen esetben a Szolgáltató a Fogyasztó által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt Termékek vételárát a Vásárló részére haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti.

 

6. FIZETÉSI MÓDOK, SZÁLLÍTÁS, A SZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEI

 

6.1. A Szolgáltató által a Megrendelés összegének kiegyenlítéséhez elfogadott fizetési módok az alábbiak:

 

a) Készpénzfizetés;

b) Utánvéttel Fizetés;

c) Előre utalás.

 

A választott fizetési módból eredő esetleges többletköltség a Fogyasztót terheli.

 

6.2. A Felek között létrejött Adásvételi Szerződés a Termék Fogyasztó vagy annak képviselője, közreműködője által történő átvételével, valamint a Termék megrendelését visszaigazoló, Fogyasztónak megküldött e-mailben szereplő vételár maradéktalan megfizetésével minősül teljesítettnek.

 

6.3. A Termék tulajdonjoga akkor száll át a Fogyasztóra, ha a Termék számlán szereplő vételárát Szolgáltató részére megfizeti, és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra kerül.

 

6.4. A megrendelt Termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Termék Fogyasztó vagy annak képviselője által történő átvételekor száll át a Fogyasztóra.

 

6.5. A Szolgáltató teljesítési segédet jogosult igénybe venni a megrendelt Termék Fogyasztó részére történő szállításához.

 

6.6. Fogyasztó rendelése esetén a Szolgáltatót terhelik a Magyarország területén történő szállítás költségei, viszonteladók rendelése esetén a szállítási díjszabás a honlapon van feltüntetve.

 

6.7. A Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli a Fogyasztó által tévesen vagy pontatlanul megadott Megrendelésre visszavezethető késedelemért, illetve károsodásért.

 

6.8. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül a Megrendelések szállítási díjait egyoldalúan megváltoztassa. A változtatás a Szolgáltató Honlapjáról elérhető online díjjegyzék módosításának Honlapon történő közzétételével lép hatályba. A változtatás kizárólag a módosítás Honlapon történő közzétételét követő Megrendeléseket érinti.

 

6.9. Abban az esetben, ha azonos napon több Megrendelés is beérkezik a Szolgáltató részére, a Megrendeléseket a Szolgáltató a szállítási költség viselése szempontjából külön veszi figyelembe.

 

6.10. Amennyiben a Fogyasztó a későbbi Megrendelés leadásakor kifejezetten kéri a Megrendelés összevonását a korábbi, még nem teljesített Megrendeléssel – és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még mód nyílik – a Szolgáltató jogosult a Megrendelések összevonására, azonban a már elindított Megrendelések utólagos összevonására nincs lehetőség.

 

6.11. Fogyasztó felel a Megrendelés során a Termék kiszállítási címeként (teljesítési hely) megadott cím és egyéb információk pontosságáért, annak helyességét Szolgáltató nem ellenőrzi, erre tekintettel a kiszállítási cím téves vagy pontatlan megadására visszavezethető esetleges kárt Szolgáltató nem téríti meg Fogyasztó részére.

 

6.12. Fogyasztó a megrendelt Terméket – amennyiben azt a Megrendelés leadásával egyidejűleg jelezte Szolgáltató felé - személyesen is átveheti a Szolgáltató székhelyén.

 

6.13. Szolgáltató a Megrendelést azon a helyszínen teljesíti, amely a Szolgáltató által a Fogyasztó részére megküldött visszaigazolásban szerepel.

  

7. SZÁMLÁZÁS

 

7.1. A Szolgáltató Honlapján elérhető, erre a célra kialakított online felületen a Fogyasztó által leadott és Szolgáltató által visszaigazolt Megrendelés és az abban megjelölt számlázási adatok szolgálnak a számla kibocsátásának alapjául. A Termék átvételekor - ideértve a Szolgáltató székhelyén, illetve a Fogyasztó által megjelölt szállítási címen történő átvételt is – a Szolgáltató a Fogyasztó részére papír alapú számlát ad, amely igazolja a Termék megvásárlását.

 

7.2. A Fogyasztó köteles a számla ellenértékének teljes összegét megfizetni a Szolgáltató részére legkésőbb a Termék átvételével egyidejűleg.

 

7.3. A számlával kapcsolatban előterjesztett kifogás nem jogosítja fel a Fogyasztót a számla kiegyenlítésének megtagadására. A számlával kapcsolatos kifogás kizárólag írásban, a számla kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül tehető. A kifogás elbírálását követően a Szolgáltató szükség szerint helyesbítő számlát állít ki.

 

8. JÓTÁLLÁS, A JÓTÁLLÁS IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE, KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

 

A 8. pontban foglaltak a fogyasztókra és a viszonteladókra is ugyanúgy érvényesek, ahol fogyasztó szerepel, az alatt a viszonteladót is érteni kell.

 

8.1. A Szolgáltató kijelenti, hogy az általa üzemeltetett Internetes Áruházban forgalmazott használt Termékekre a jelen ÁSZF-ben rögzített szavatossági szabályok, továbbá a Szolgáltató, valamint a Termékek Gyártója által vállalt jótállási feltételek vonatkoznak. Tekintettel ezen Termékek használt voltára, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai a Szolgáltató által forgalmazott Termékekre nem vonatkoznak.

 

8.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen fejezetben meghatározott jótállás és szavatosság feltételeit a Fogyasztónak küldött előzetes értesítés nélkül, a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően egyoldalúan módosítsa, vagy kiegészítse.

 

Jótállás

8.3. A Szolgáltató a jótállással kapcsolatos kötelezettségeit a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően teljesíti.

 

8.4. A Szolgáltató az egyes Termékekre vállalt jótállás időtartamát a Honlapon tünteti fel. Amennyiben a Honlapon az adott Termékre vonatkozó jótállás időtartama nem kerül feltüntetésre, a Szolgáltató – eltérő megállapodás hiányában - az általa forgalmazott komplett számítógépekre és TFT monitorokra, laptopokra és minden egyéb más termékre, ideértve az alkatrészt is, valamint a használt termékeket is, 3 (három) év jótállást vállal a Termék Fogyasztó vagy Fogyasztó képviseletében eljáró számára történő átadásától számítva. Ez alól kivételt képez a laptop akkumulátor, laptop vagy monitor pixel hiba, illetve az 1 év jótállás után történő SSD, HDD hibák melyre a Szolgáltató jótállást nem vállal.

A Szolgáltató 3 (három) év jótállásának feltétele az érintett Termék legalább évenként, a Szolgáltató által történő bevizsgálása, melyet Szolgáltató előre egyeztetett időpontban laptop és számítógép esetén 10.000,-Ft, azaz tízezer forint, monitor esetén 5000,- Ft, azaz ötezer forint díj ellenében végez el. 

A Szolgáltató által vállalt 3 (három) év időtartamra szóló jótállás nem érinti az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó fogyasztókat, akiknek a Szolgáltató az éves bevizsgálás elmaradása esetén is biztosítja a jogszabályban foglalt 1 (egy) éves jótállást a jogszabályban meghatározott feltételek mellett.

 

8.5. Amennyiben a Szolgáltató által forgalmazott Termékre a Termék gyártója által vállalt jótállási időből még hátra van, ez esetben a jótállás a Gyártó által megjelölt szakszervizben érvényesíthető. A jótállás érvényesítésének feltétele a Szolgáltató által a Termék értékesítésének vagy Szolgáltatás nyújtásának bizonylatául kibocsátott számla Fogyasztó által történő bemutatása.

 

8.6. A Felek a jótállás időtartama tekintetében a fentiektől abban az esetben térhetnek el, amennyiben az a Terméken vagy annak dokumentációján, számláján, vagy a Honlapon külön feltüntetésre kerül.

 

8.7. A jótállási igény érvényesítésének feltételei:

 

(i) a Termék jótállási időn belül történő visszajuttatása a Szolgáltató részére, 

(ii) a vásárlás tényének a Termék vásárlásakor kibocsátott számlával történő igazolása, továbbá

(iii) a Termék legalább évenként, a Szolgáltató által történő bevizsgálása a 8.4. pont utolsó bekezdésére figyelemmel.

A hiba közlésére a Ptk. 6:162. § rendelkezései - a Ptk. 6:173. § (2) bekezdése alapján - értelemszerűen irányadók.

 

8.8. A Termék meghibásodása esetén a Szolgáltató átvételi elismervény ellenében átveszi a Fogyasztótól a visszaszállított Terméket; a javított, vagy cserélt új Termék kizárólag ezen átvételi elismervény bemutatása ellenében, annak Szolgáltató részére történő átadásával vehető át. Amennyiben a Fogyasztó a hibát online jelentette és a terméket a 8.16. b)-d) pontban jelölt módon juttatta el a Szolgáltató felé, a Fogyasztó a – jótállási igénnyel érintett - termék beérkezésekor, ennek tényéről visszaigazoló e-mailt kap. Ezen e-mail felmutatásával vehető át a javított termék (vagy cseretermék).

 

8.9. A jótállási igény elvesztését vonják maguk után az alábbiak:

 

a) a Termék helytelen üzembe helyezéséből, nem rendeltetésszerű üzemeltetés, szakszerűtlen használatából, szállításából, tárolásából, átalakításából, bármilyen bővítéséből eredő meghibásodások;

b) a meghibásodás elemi csapás, túlfeszültség vagy mechanikai sérülés miatt következett be; 

c) a meghibásodott Terméket a Fogyasztó a Szolgáltató szervizétől eltérő szervizben javíttatta; 

d) ha a meghibásodás utólagosan beépített alkatrész hibájából, illetve módosítás során következett be

e) a Fogyasztó az évente kötelező bevizsgálást elmulasztotta, illetőleg azt a Szolgáltató szervizétől eltérő szervizben végeztette el.

 

8.10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a fenti 8.9. pontban foglaltakból eredő bármely hiba esetén a jótállási igény elutasítására, emellett a fentiekkel kapcsolatban felmerült mindennemű költsége megtérítését követelheti az Fogyasztótól. A Fogyasztó a jótállási igénye érvényesítéséhez köteles igazolni, hogy a kötelező éves bevizsgálásnak eleget tett, az igazolás hiányában Szolgáltató a jótállási igényt – az egy éves, jogszabályban biztosított jótállási időn túl – jogosult elutasítani. A jótállási igény érvényesítése

 

8.11. Ha a Termék meghibásodására a jótállási időn belül kerül sor, és a jótállási igény érvényesítését kizáró okok nem állnak fenn, úgy a Fogyasztó a jótállási igényét - a Ptk. 6:173. § (2) bekezdése alapján - a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése szerint érvényesítheti azzal, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Fogyasztó a Ptk. 6:160. § alapján jogosult másik kellékszavatossági jogra áttérni.

 

8.12. Csere esetén a Fogyasztó csak abban az esetben nem köteles a Termék értékcsökkenését megfizetni, ha az értékcsökkenés a Termék rendeltetésszerű használatának következménye. Amennyiben a Fogyasztó a Termék cseréjét igényli, úgy a hibás Termék vételárának visszafizetésére nincs lehetőség.

 

8.13. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy Terméket kizárólag funkcionális problémák esetében cserél, a Termék esztétikai hibái esetében a Termék cseréje nem követelhető.

 

8.14. A jótállási igény érvényesítéséről - különös tekintettel a Termékek Szolgáltató részére történő be- illetve visszaszállításáról - a Fogyasztó köteles gondoskodni. A jótállási igény érvényesítéséhez kapcsolódó szállítási költségek a Fogyasztót terhelik. A jótállási igény teljesítésével kapcsolatos költségek vonatkozásában, a továbbiakban a Ptk. 6:166. § rendelkezései megfelelően irányadók.

 

8.15. A jótállási igény terjedelmére a Ptk. 6:165. § rendelkezései az irányadók.

 

8.16. A jótállási igény ügyintézésére az alábbi módokon van lehetőség:

 

a) Személyesen, a Szolgáltató székhelyére történő beszállítással;

b) Csomagküldő szolgálattal történő megküldéssel;

c) Postai csomagként történő feladással;

d) Futárszolgálat által kézbesített csomagként.

 

8.17. A hibás Terméket tartalmazó csomagnak lezártnak, biztonságosan kibéleltnek kell lennie a szállítási sérülések elkerülése érdekében.

 

8.18. A Szolgáltató kizárja a Termékek utánvétes csomagként történő átvételét.

 

8.19. A jótállási igény érvényesítése során cserélt, vagy javított Termékeket a Szolgáltató – a Fogyasztó választása alapján, a Fogyasztó költségére - kiszállítja (kiszállíttatja) vagy személyesen átadja a Fogyasztó részére.

 

Kellékszavatosság

 

8.20. A Szolgáltató az általa forgalmazott Termékre (ideértve az alkatrészt is) a hibás teljesítésért kellékszavatosságot vállal.

 

8.21. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató használt Termékek értékesítésével foglalkozik, Fogyasztó a teljesítés időpontjától számított 1 (egy) éven belül érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Az új termékekre vonatkozóan Fogyasztó a teljesítés időpontjától számított 2 (kettő) éven belül érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

8.22. Fogyasztó kellékszavatossági igénye alapján kérheti a Termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a Fogyasztó által ezek közül választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató részére aránytalan többletköltséget jelentene. Fogyasztó kérheti a vételár arányos leszállítását, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy kijavíttathatja, vagy elállhat az Adásvételi Szerződéstől, ha Szolgáltató a Termék kijavítását vagy kicserélését nem vállalta, vagy ennek a kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak megszűnt a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke. Jelentéktelen hiba miatt Fogyasztó nem állhat el az Adásvételi Szerződéstől. A Fogyasztó a Ptk. 6:160. § alapján jogosult másik kellékszavatossági jogra áttérni.

 

8.23. Fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül – de legkésőbb 2 (kettő) hónapon belül - köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A hiba késedelmes közléséért a Fogyasztó felelős.

 

8.24. A kellékszavatossági igény terjedelmére a Ptk. 6:165. § rendelkezései az irányadók.

 

8.25. A kellékszavatossági igény érvényesítéséről - különös tekintettel a Termékek Szolgáltató részére történő be- illetve visszaszállításáról - a Fogyasztó köteles gondoskodni. A kellékszavatossági igény érvényesítéséhez kapcsolódó szállítási költségek a Fogyasztót terhelik. A kellékszavatossági igény teljesítésével kapcsolatos költségek vonatkozásában, a továbbiakban a Ptk. 6:166. § rendelkezései megfelelően irányadók.

 

8.26. A Szolgáltató a kellékszavatosság tekintetében a fentiektől abban az esetben jogosult a Fogyasztó javára eltérni, amennyiben az a Terméken vagy annak dokumentációján, vagy a Honlapon külön feltüntetésre kerül.

 

Termékszavatosság

 

8.27. A Termék hibája esetén a Fogyasztó termékszavatossági igényt érvényesíthet a Termék Gyártójával szemben.

 

8.28. A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy nem rendelkezik a Gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

8.29. Fogyasztó a termékszavatossági igényének érvényesítése során kérheti a Termék kijavítását, vagy – ha az megfelelő határidőn belül, érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – kicserélését.

 

8.30. Fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül – de legkésőbb 2 (kettő) hónapon belül - köteles a hibát a Termék Gyártójával közölni. A hiba késedelmes közléséért a Fogyasztó felelős. A Fogyasztó a Termék – Gyártó által történő – forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) évig érvényesítheti termékszavatossági igényét.

 

 

8.31. A Fogyasztó ugyanazon hiba miatt nem érvényesítheti egyszerre kellékszavatossági, illetve termékszavatossági igényét, a Fogyasztó dönti el, hogy az adott hiba tekintetében a Szolgáltatóval, vagy a Termék Gyártójával szemben támaszt szavatossági igényt. Abban az esetben, ha a Fogyasztó termékszavatossági igényét érvényesíti, és a Termék Gyártója a Fogyasztó igényét teljesíti – a Termék kijavított részére vagy a kicserélt Termékre – a Szolgáltató kellékszavatossági kötelezettsége megszűnik.

 

9. HONLAP FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

9.1. A Szolgáltató hivatalos Honlapja az alábbi címen érhető el: nextcomp.hu

 

9.2. A Honlap használatával a Fogyasztó elfogadja a jelen fejezet szerinti Honlap Felhasználási Feltételeket.

 

9.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Honlap Felhasználási Feltételeket a Fogyasztók, mint felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Fogyasztó a Szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – a Honlapra történő belépéssel – elfogadja a módosított Honlap Felhasználási Feltételeket.

 

A Szolgáltatás

 

9.4. A Szolgáltató rendszerében történő regisztráció nélküli vásárlás során a Fogyasztó köteles a vásárlói űrlap kötelezően kitöltendő mezőit a valóságnak megfelelő adatokkal kitölteni. Az adatbevitel során keletkezett tévedés vagy mulasztás esetén a felelősség Fogyasztót terheli.

 

9.5. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatással kapcsolatban a Fogyasztó megértette és elfogadja az alábbiakat:

 

a) A Szolgáltató rendszerében történő regisztráció során a Fogyasztó köteles a regisztrációs űrlap kötelezően kitöltendő mezőit a valóságnak megfelelő adatokkal kitölteni;

b) A Honlapon megadott jelszó titkosságának megőrzéséért kizárólag a Fogyasztó tartozik felelősséggel;

c) A Fogyasztó köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót a Fogyasztó felhasználói azonosítójával kapcsolatos bármely jogosulatlan használatról;

d) A Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató kérésére időszerű, teljes és a valóságnak megfelelő Adatokat nyújt magáról. A Fogyasztó köteles a fenti Adatokat naprakész állapotban rendelkezésre bocsátani.

 

9.6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy internetes adatbázisából külön értesítés nélkül törölje azon Fogyasztókat, akik bármely más személy nevével vagy elektronikus levelezési címével visszaélnek, illetőleg valótlan Adatot adnak meg.

 

9.7. Amennyiben a Fogyasztó neve vagy egyéb azonosításra alkalmas Adata nem azonosítható, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Fogyasztó kilétét további Adat, a Fogyasztó azonosítására alkalmas dokumentum igénylésével ellenőrizze.

 

9.8. Amennyiben a Szolgáltató valótlan Adatok használatát vélelmezi, a Szolgáltató jogosult a Fogyasztó hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.

 

9.9. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a fenti 9.4. pontban meghatározott kötelezettség nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért.

 

9.10. A Fogyasztó megértette és hozzájárul ahhoz, hogy Adatait a Szolgáltató gyűjtse, rendszerébe integrálja, valamint az összegyűjtött Adatokat anonim statisztikai célokra felhasználja.

 

9.11. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatást bármely Fogyasztó felé indokolás nélkül megtagadja; a Szolgáltatás megtagadásából eredő károkért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

 

Tartalom

 

9.12. A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap online frissülő webáruház, a forgalmazott termékekről a Szolgáltató a Honlapon keresztül tájékoztatja a Fogyasztókat, vásárlóközönségét. A Honlapon található információk, Termékre vonatkozó adatok nem teljes körűek, a termékleírásban szereplő paraméterek a Termék legfontosabb paramétereit tartalmazzák. A Termékek specifikációs adataiként a Szolgáltató a gyártók által közzétett adatokat tünteti fel, melynek pontatlanságáért a szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

9.13. A Honlapon szereplő képek kizárólag illusztrációk, amik a Termék felépítését, formáját, illetve bizonyos esetekben a színét mutatják, semmilyen esetben sem az állapotát vagy felszereltségét, ezért a meghirdetett Termék és a képen szereplő Termék közötti eltérésért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

 

9.14. A Honlapon szereplő árak bruttó árak, amit a Fogyasztó regisztráció nélkül a Honlap felületén az egyes Termékek mellett tekinthet meg, ugyanakkor a nettó ár és az ÁFA összege is fel van tüntetve.

 

9.15. Az alábbi esetekben a Szolgáltató mindennemű értesítés nélkül törölheti a Szolgáltatás Fogyasztóját:

 

a) a Honlap számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking),

b) a Honlap bármely részének újraformázása vagy szerkesztése,

c) a Honlapon szereplő tartalmak a Szolgáltató írásbeli engedélye nélküli publikálása, másolása.

 

Szavatosság kizárása

 

9.16. A Szolgáltató Honlapja olyan, nem a Szolgáltató által üzemeltetett internetes oldalakra vezető kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amelyek más szolgáltatók által üzemeltetett oldalakra vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

9.17. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az olyan károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a nextcomp.hu domain alatt található oldalak használatából, azok nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, a Honlap illetéktelen személy vagy program által történő megváltoztatásából keletkeznek, valamint amelyek az információtovábbítási késedelemből, vírusból vagy egyéb technikai problémából adódnak, továbbá a banki fizetési rendszer hibáiért sem.

 

9.18. A Fogyasztó köteles minden tőle elvárhatót megtenni Adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Fogyasztó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

 

9.19. A Szolgáltató Honlapjának működését a Blink (Chrome), Gecko (Firefox), Trident (IE 11) és EdgeHTML (Edge) megjelenítőmotorok valamelyikét (vagy ezek továbbfejlesztett változatát) használó böngészők legújabb, aktuális verzióinak használata mellett tudja garantálni. Régebbi programváltozat használata esetén bizonyos funkciók nem, vagy hibásan működhetnek; a Honlap megjelenítésében, viselkedésében hibák léphetnek fel.

 

Regisztráció / visszajelzés / adatmódosítás / adattörlés

 

9.20. A Honlapon történt regisztrációt a Szolgáltató - a jelen ÁSZF 9.4. pontjában foglalt szerint beérkezett Adatok áttekintését követően - feldolgozza. Amennyiben a Fogyasztó Adatai megfelelnek jelen ÁSZF 9.4. pontban foglaltaknak, a Szolgáltató regisztrálja a Fogyasztót a Honlap felhasználó-adatbázisában.


9.21. A regisztráció eredményéről a Szolgáltató a regisztrációs űrlapon a Fogyasztó által megadott e-mail címre egy alkalommal értesítést küld.


9.22. A Fogyasztó regisztrációs Adatait – a felhasználói azonosító, illetve a számla kiállításához szükséges Adatok (név, lakcím) kivételével – a Honlapra belépve módosíthatja azzal, hogy a Honlapon történt regisztráció során megadott, a számla kiállításához szükséges Adatok (név, lakcím) változását köteles haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 3 (három) napon belül a Szolgáltató felé bejelenteni. A felhasználói azonosító módosítása kizárólag a Szolgáltatónak elektronikus úton küldött levélben kezdeményezhető. Fogyasztó által használt felhasználói azonosító módosításához a Szolgáltató jogosult az Fogyasztótól egyedi azonosítást igényelni, így a Szolgáltató kérheti, hogy a Fogyasztó a regisztráció során megadott e-mail címről kérje az adatmódosítást.

 

9.23. A Fogyasztó bármikor törölheti véglegesen saját profilját, illetve kezdeményezheti regisztrációjának törlését.

 

1.     Fogyasztó törölheti saját profilját bejelentkezést követően adatlapján a „Profil végleges törlése” gomb megnyomásával.

 

2.     A törlési igényről a Fogyasztó köteles elektronikus úton, a „shop@nextcomp.hu” címre küldött levélben tájékoztatni a Szolgáltatót.

 

Ebben az esetben a levélnek kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) Fogyasztó neve

b) Fogyasztó felhasználói azonosítója


A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Fogyasztó által kezdeményezett adattörlés előtt az Fogyasztó kilétét további Adat, illetve a Fogyasztó azonosítására alkalmas dokumentum igénylésével ellenőrizze. A Szolgáltató a törlési igénytől számított 5 (öt) munkanapon belül törli a Fogyasztó, mint felhasználó által megadott regisztrációs adatokat. A Fogyasztó megértette és elfogadja, hogy a regisztráció törlése végleges törlés, ami után a Fogyasztóhoz tartozó Adat, esemény nem reprodukálható, illetve a törlés előtti állapot visszaállítására nincs lehetőség.

 

A Szolgáltató adatkezelési elveit és gyakorlatát tartalmazó Adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken keresztül érhető el:

 

https://nextcomp.hu/adatkezelesi-tajekoztato

  

10. SZERZŐI JOGOK

 

10.1. A Honlap, illetve annak tartalma, vagy annak bármely részlete eltérő megjelölés hiányában a Szolgáltató szellemi alkotása, mely kizárólag a vonatkozó törvényi korlátok betartása mellett használható fel. A Honlap tartalmának szerzői joga a Szolgáltatót illeti meg.

 

10.2. A Honlap tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció, stb.) kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel, ideértve az átdolgozást is. A másodközlésnek meg kell felelnie a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek.

 

10.3. A Szolgáltató írásbeli engedélye nélkül a Honlap bármely alkotóelemének (együttes és külön-külön is) online vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából szigorúan tilos.

 

10.4. A Szolgáltató előzetes írásos engedélye nélkül a Honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A Honlap tartalmi és formai alkotórészei a Szolgáltató közlési engedélyének birtokában sem változtathatók meg és nem használhatók fel a Honlap tartalmától eltérő célra.

 

11. PANASZKEZELÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

11.1. Ön a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait, panaszát a jelen ÁSZF 2. pontjában („Általános adatok”) megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

 

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, haladéktalanul orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

 

a)    személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a Fogyasztónak,

 

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb a 30 napon belül az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

 

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 15 napon belül érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Fogyasztót. A fogyasztónak lehetősége van továbbá bejegyzést tenni a vásárlók könyvébe a Szolgáltató székhelyén.

 

11.2. Amennyiben a Szolgáltató és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló jogvita, a Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a Fogyasztó rendelkezésére.

 

11.2.1.Panasztétel a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál, amely 2017. január 1-jétől a területileg illetékes járási hivatal;

 

11.2.2.Eljárás kezdeményezése békéltető testületnél.

 

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó erre irányuló kérelme alapján a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás székhelye szerinti békéltető testülethez is benyújtható a kérelem.

 

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

 

Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) III. Kerületi Hivatal - Hatósági Osztály

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő         14.00 – 18.00

Szerda       08.00 – 16.30

Péntek       08.00 – 13.00

Cím: 1033 Budapest, Harrer Pál u. 9-11.

Telefon: +36-1-896-3497

E-mail cím: hatosag@03kh.bfkh.gov.hu

Levelezési cím: 1033 Budapest, Harrer Pál u. 9-11.

 

11.2.3.A fogyasztói jogviták online rendezéséról szóló 524/2013/EU rendelet alapján működtetett online vitarendezés platform, amely a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen érhető el.

 

11.2.4. A jogvita bíróság előtti rendezése.

 

12. AKKUMULÁTOR- ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKKEZELÉS

 

12.1. A 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről, valamint a 445/2012. (XII. 29) Korm. rendelet az elem- és az akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről (a továbbiakban „Korm. rendelet”) rendelkezései értelmében a Szolgáltató köteles biztosítani a keletkező akkumulátor, valamint elektronikai hulladéknak a jogszabály szerinti visszagyűjtését.

 

12.2. A Szolgáltatót a Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően átvételi és gyűjtési kötelezettség terheli, továbbá biztosítja akkumulátor, valamint elektronikai hulladék átvételét a forgalmazóktól és a hulladékbirtokosoktól.

 

12.3. A Szolgáltató a Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés 5. pontja értelmében forgalmazási tevékenységet végez, üzletszerű gazdasági tevékenysége keretében bocsát rendelkezésre elemet, illetve akkumulátort a Fogyasztók részére. A Szolgáltató, mint elem- és akkumulátor forgalmazó köteles a hulladékbirtokostól a hulladékká vált elemet vagy akkumulátort átvenni.

 

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

13.1. Szolgáltató jelen ÁSZF-et írott formában a székhelyén, elektronikus formában az általa üzemeltetett Honlapon folyamatosan elérhetővé teszi a Fogyasztók számára.

 

13.2. Amennyiben az ÁSZF valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné annak többi rendelkezését.

 

13.3. Az ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, továbbá Magyarország vonatkozó jogszabályai az irányadóak.

 

13.4. A Felek a közöttük felmerülő vitás ügyeket igyekeznek tárgyalásos úton, - szükség esetén jogi képviselőik bevonásával – peren kívül rendezni. 

 

 

MELLÉKLET

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

 

 

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

Keltezés:

 

A fogyasztó(k) aláírása: